• Úvodní stránka
dozvědět se více

Slovníček S

Termíny týkající se souřadnicové metrologie s optikou, sondami, počítačovou tomografií a multisenzory

Senzor

Senzor je systém pro záznam signálů popisujících fyzikální veličinu.

Senzor vidění

Sledovatelné výsledky měření

Při kontrole souřadnicového měřicího stroje v rámci přejímací kontroly pro zákazníka nebo údržby stroje se odchylky měření od kalibrační hodnoty určují podle norem DIN EN ISO 10360 a směrnice VDI/VDE 2617. Použití kalibrovaných etalonů umožňuje návaznost na mezinárodní normy.

Snímač bílého světla

Snímač vidění se zpracováním obrazu

Snímač vzdálenosti

Snímač změny zaostření

Hardware snímače pro zpracování obrazu zachycuje snímky v různých polohách na optické ose. Na základě gradientu kontrastu se určí poloha povrchu obrobku.

Souřadnicová metrologie

Souřadnicové měřicí systémy a související metody, které slouží k určování a následnému matematickému vyhodnocování prostorových souřadnic jednotlivých bodů, a jejich vývoj a použití

Souřadnicové měření

Souřadnicový měřicí software

Měřicí software slouží k řízení souřadnicového měřicího systému, ke kalibraci snímačů, k určení rozměrů, tvaru a polohy pomocí měřicích bodů a k vytvoření měřicího protokolu.

Souřadnicový měřicí stroj

Souřadnicový měřicí stroj se strojovým viděním

Souřadnicový měřicí stroj se zpracováním obrazu

Souřadnicový měřicí stroj, který provádí dvourozměrná měření obrobků pomocí snímání obrazu pomocí zobrazovací optiky, digitální kamery a softwaru pro zpracování obrazu. Pomocí technik změny zaostření nebo automatického zaostřování se stejným hardwarem je možné provádět i 3D měření. Často tvoří základ vícesenzorových souřadnicových měřicích strojů.

Souřadnicový měřicí stroj s mikrosondou

Souřadnicový měřicí stroj v portálovém designu

Souřadnicový měřicí stroj s relativně velkým měřicím rozsahem, ve kterém jsou snímače namontovány na vertikálně a horizontálně pohyblivých perech na portálové základně. Třetí požadovaný směr pohybu se realizuje pohybem celého portálu nebo měřicího stolu.

Souřadnicový měřicí systém

Souřadnicové měřicísystémy, známé také jako souřadnicové měřicí stroje, se používají k určování geometrických vlastností obrobků, jako jsou rozměry, tvar a poloha. Princip je založen na určení a následném matematickém vyhodnocení prostorových souřadnic jednotlivých bodů geometrie obrobku. Souřadnicové měřicí systémy se dělí a označují podle principu činnosti záznamu měřicího bodu nebo způsobu přenosu primárního signálu. Termín souřadnicový měřicí systém záměrně zahrnuje i nekonvenční metody (fotogrammetrie, počítačová tomografie); konvenční termín souřadnicový měřicí stroj se tradičně používá spíše pro zařízení s dotykovými a optickými senzory, které lze polohovat vůči měřenému objektu pomocí souřadnicových os. Souřadnicové měřicí stroje mají jeden nebo více senzorů (viz také vícesenzorové souřadnicové měřicí stroje).

Souřadnicový měřicí systém mikrosondy

Souřadnicový měřicí systém počítačové tomografie

Souřadnicový měřicí systém pro zpracování obrazu

Souřadnicový měřicí systém s CT

Souřadnicový měřicí systém se zpracováním obrazu

Souřadnicový měřicí systém s počítačovou tomografií

U těchto zařízení je primární přenos signálu založen na principu rentgenové počítačové tomografie. Při tomografování obrobku se postupně pořídí několik set dvourozměrných rentgenových snímků v různých polohách natočení měřeného objektu. Za tímto účelem se předmět umístí na otočný stůl, který se postupně nebo plynule otáčí. Trojrozměrné informace o měřeném objektu obsažené v této sekvenci snímků jsou extrahovány vhodnými matematickými metodami a zpřístupněny jako rekonstruovaný objem obrobku. Podobně jako při zpracování dvourozměrného obrazu se měřicí body vypočítají z objemových dat pomocí vhodných metod. Alternativně lze objemová data použít také pro vizuální kontrolu, např. pro zjištění výduchů, inkluzí nebo jiných vlastností vnitřní geometrie.

Specifikace

Specifikace podle jednotných norem a certifikovaná kalibrace umožňují objektivní porovnání výkonnosti měřicích strojů a zajišťují návaznost měření. Nejdůležitějšími parametry souřadnicového měřicího stroje jsou maximální přípustná chyba zobrazení pro měření délky MPE E (Maximum Permissible Error of size measurement) a maximální přípustná chyba sondování MPE P (Maximum Permissible Probing Error).

Systém měření nástrojů

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.