• Úvodní stránka
dozvědět se více

Slovníček M

Termíny týkající se souřadnicové metrologie s optikou, sondami, počítačovou tomografií a multisenzory

Metoda variace zaměření

Metrologie

Metrologie se zabývá měřicími přístroji a postupy pro měření fyzikálních veličin a jejich vývojem a aplikací.

Mikroskop

Monitorování výroby

Souřadnicové měřicí stroje se používají nejen ke kontrole funkčnosti obrobků, ale naměřená data lze využít i pro statistickou kontrolu procesu. Pokud se naměřené hodnoty příliš odchylují od jmenovitých hodnot, např. v důsledku opotřebení nástroje, musí obsluha zasáhnout.

Multisenzorová měřicí technologie

Multisenzorová souřadnicová měřicí technologie

Souřadnicové měřicí systémy a související metody, které slouží k určení a následnému matematickému vyhodnocení prostorových souřadnic jednotlivých bodů, a jejich vývoj a aplikace. Multisenzorová souřadnicová metrologie zahrnuje všechny souřadnicové měřicí systémy vybavené různými principy senzorů

Multisenzorová technologie

Kombinace různých principů snímačů, často bezkontaktních i kontaktních, umožňuje řešit velké množství průmyslových úloh.

Multisenzorové a optické měřicí systémy

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje

Multisenzorový měřicí stroj

Multisenzorový měřicí systém

Multisenzorový souřadnicový měřicí stroj

Měření

Měření zahrnuje stanovení hodnoty fyzikální veličiny porovnáním s jednotkou.

Měření aditivní výroby

Měření brusných kotoučů

Měření během výroby

Měření desek s plošnými spoji

Měření destiček

Měření hloubkově tažených dílů

Měření hmatovou sondou

Měření implantátů

Měření kovaných dílů

Měření kování

Měření mikrosoučástek

Měření na lince

Měření nástrojů

Souřadnicové měřicí stroje se třemi osami a přídavnou rotační osou se obvykle používají k měření řezných nástrojů, například vrtáků, fréz, výstružníků, fréz a destiček. V metrologii nástrojů se rozlišuje mezi přednastavením nástroje a měřením nástroje. Přednastavení se používá k vyrovnání nástroje v obráběcím stroji. Výrobce nářadí a také kontrola vstupního zboží u uživatele musí na druhé straně zajistit, aby nářadí splňovalo geometrické požadavky. Také pro generování korekčních hodnot pro výrobní proces nástrojů jsou při měření rozměrů nástrojů vyžadovány přesnosti v nejnižším mikrometrovém rozsahu, někdy dokonce v submikrometrovém rozsahu.

Měření odlitků

Měření ohnutých dílů

Měření plastových dílů

Měření pomocí dat CAD

Měření počítačovou tomografií

Měření CT je kompletní a nedestruktivní měření. Obrobek je ozařován rentgenovým zářením v různých rotačních polohách a ze zaznamenaných 2D snímků je rekonstruován virtuální objem obrobku. Lze ji použít k nedestruktivnímu zkoušení, např. podle směrnic BDG P201, P202 nebo P203, a k analýze sestav. Po výpočtu mračna měřených bodů lze určit všechny geometrické vlastnosti a provést 3D porovnání nominálních a skutečných hodnot. Náklady na vývoj se snižují minimalizací počátečních časů odběru vzorků. Přímo v měřicím softwaru WinWerth® je také možné provádět korekce nástrojů pomocí modelu CAD pro výrobu forem a aditivní výrobu.

Měření pryžových profilů

Měření převodů

Měření soustružených dílů

Měření v blízkosti výroby

V souvislosti s digitalizací se do výrobního procesu stále více začleňuje měřicí technika. Patří sem měření na lince v měřicí buňce související s výrobou i měření na lince, při nichž se automaticky odebírají náhodné vzorky z linky, měří se a vracejí zpět nebo se ve výrobním cyklu provádí 100% kontrola.

Měření videa

Měření v souladu s normami

U některých typů obrobků jsou měřené geometrické vlastnosti specifikovány třídami polohy a tolerance, např. v normě DIN 3968 pro měření varných desek

Měření vstřikovacích trysek

Měření vyměnitelných destiček

Měření vyražených dílů

Měřicí a testovací technologie

Systémy a metody měření fyzikálních veličin a testování shody mezi cílovým a skutečným stavem, jejich vývoj a aplikace

Měřicí brusné kotouče

Měřicí hřídele

Měřicí konektory

Měřicí mikroskop

Optický 2D souřadnicový měřicí stroj s mikroskopem a křížovým stolem. Obsluha zaměřuje body měřeného objektu optickým křížem a v nejjednodušším případě odečítá souřadnice ze stupnice měřicího stolu. Tento princip je praotcem všech souřadnicových měřicích strojů. Dílenský měřicí mikroskop je měřicí mikroskop určený pro použití ve výrobním prostředí.

Měřicí převody

Měřicí zařízení CT

Zjednodušení souřadnicového systému měření pomocí počítačové tomografie

Měřicí zařízení s optikou se zoomem

Měřící frézy

Měřící implantáty

Měřící nástroje

Měřící projektor

U profilových projektorů se obraz 2D obrobku promítá pomocí čoček a zrcadel na broušené sklo a porovnává se s obvykle průhledným výkresem. Podobně jako měřicí mikroskop umožňují měřicí projektory také určení měřicích bodů na okrajových přechodech, například pomocí kříže nebo optických senzorů.

Měřící software

Měřící stroj

Měřící systém

K měření fyzikálních veličin se používá měřicí systém.

Měřící systém pro zpracování obrazu

Měřící vrtáky

Měřící zařízení

Měřicí zařízení je zařízení pro měření nebo analýzu, např. ruční měřicí zařízení, vícepolohové měřicí zařízení nebo souřadnicové měřicí systémy.

Měřící čočky

měření během výroby

Kontakt
Chcete-li zobrazit obsah ve svém jazyce, vyberte jinou zemi nebo oblast.