meer weten

Meet software WinWerth®

De universele meetsoftware voor coördinatenmeetmachines met optieken, tasters, computertomografie en multisensoren

De bediening van apparaten met een grote verscheidenheid aan sensoren, maar ook de evaluatie van volumegegevens en puntenwolken zijn mogelijk met WinWerth® in een unieke combinatie. De Werth beeldverwerkingssoftware is gebaseerd op 40 jaar ervaring en is de basis van waarschijnlijk de krachtigste beeldverwerkende sensortechnologie voor coördinaten meetmachines van dit moment. Zowel optische afstandssensoren, conventionele tasters in enkelpunt- of scanmodus, de Werth Fibre Probe®, röntgencomputertomografie of zelfs apparaten met een combinatie van meerdere sensoren worden door het uniforme concept ondersteund. Meetresultaten in de vorm van meetpunten, 2D-beelden of volumegegevens kunnen ook gemakkelijk worden geëvalueerd in termen van geometrische eigenschappen of met doel/werkelijke vergelijking. Om aan de meest uiteenlopende eisen te kunnen voldoen, heeft de software een modulaire structuur. Er kunnen verschillende apparaten worden gebruikt, van eenvoudige meetprojectoren tot complexe meerassige coördinatenmeetmachines met multi-sensor technologie of zelfs met röntgentomografie sensortechnologie.

Moderne coördinaten meetmachines bestrijken een breed scala van verschillend complexe taken. De kwalificaties van de bedieners van de machines variëren van werknemers met weinig opleiding, die slechts af en toe een paar metingen bepalen, tot specialisten die, gebruik makend van alle technische mogelijkheden, ook zeer moeilijke meettaken uitvoeren. De zeer verschillende werkwijzen worden optimaal ondersteund door de structuur van de WinWerth® software voor de bediening van de apparaten. Zo zijn er verschillende toegangsniveaus die zijn afgestemd op de verschillende kwalificatieniveaus van de operatoren. Interfaces naar CAD systemen voor het importeren van doelgegevens en naar CAQ systemen voor statistische evaluatie maken de aangepaste integratie mogelijk van de coördinaten meetmachines in de softwarestructuren van het bedrijf.

 
Eenvoudige grafisch-interactieve meting

Beeldverwerking maatregelen bijna op zichzelf

In de praktijk moeten vaak "snel" enkele afmetingen op productieonderdelen worden bepaald. Deze taak wordt ook uitgevoerd door werknemers die zich niet voortdurend bezighouden met de bediening van coördinatenmeetmachines. Om in deze omgeving doeltreffend te kunnen werken, wordt de operatie beperkt tot het hoogst noodzakelijke. De "intelligentie" van de meetsoftware WinWerth® neemt dan bijvoorbeeld de exacte bepaling van het te meten objectoppervlak over, de selectie van het te meten geometrische element (b.v. rechte lijn, cirkel, hoekpunt) alsmede de koppelingsalgoritmen voor het bepalen van geometrische eigenschappen zoals afstanden, hoeken en diameters.

Eenvoudige grafisch-interactieve meting - Beeldverwerking maatregelen bijna op zichzelf
Meetpunten worden automatisch verdeeld

Meetpunten worden automatisch verdeeld

Voor meer gecompliceerde meettaken is de hierboven beschreven procedure niet langer toereikend. De bediener kan dus delen van de eigenlijk automatische processen (venster instellen, element selecteren) zelf overnemen en zich geleidelijk vertrouwd maken met de meer gedetailleerde besturing van de meetprocessen. Om dit te ondersteunen worden meetpunten of scansporen automatisch verdeeld over de te meten geometrie-elementen, rekening houdend met de noodzakelijke omleidingpaden. Op deze wijze gespecificeerde meetreeksen kunnen worden opgeslagen en in geval van herhaling als automatische reeks worden opgeroepen.

 
Programmering van complexe meetreeksen

Gebruiksvriendelijke weergave van het testplan in de gebruikersinterface

De programmering van de meetreeksen wordt ondersteund door overeenkomstige hulpmiddelen van de meetsoftware WinWerth®. De sensoren worden rechtstreeks geselecteerd op de gebruikersinterface van de multi-sensor coördinatenmeetmachine. Een "feature tree" geeft het inspectieplan en dus de structuur van het meetprogramma weer in een boomachtige structuur. Hier worden de relaties zichtbaar tussen geometrische eigenschappen, geometrie-elementen en technologieparameters zoals sensortype, belichtingsinstelling, scansnelheid, evaluatiealgoritme en geldige uitlijning. Parallel aan de feature tree worden de geometrische elementen en de features met de bijbehorende meetresultaten ook weergegeven in de grafische weergave van het meetproces en in het numerieke meetlogboek. Verbindingsbewerkingen met geometrische elementen (snijpunt, snijlijn) of geometrische kenmerken (afstand, loodlijn) kunnen worden geprogrammeerd in de kenmerkenboom of in de grafische weergave.

Programmering van complexe meetreeksen - Gebruiksvriendelijke weergave van het testplan in de gebruikersinterface
Testen en veranderen gemakkelijk gemaakt

Testen en veranderen gemakkelijk gemaakt

De functieboom in de WinWerth® gebruikersinterface regelt ook de test- en wijzigingsmodus, waarin programma's stapsgewijs kunnen worden uitgevoerd en wijzigingen kunnen worden aangebracht. Een teksteditor, die parallel beschikbaar is, stelt ervaren operators in staat om DMIS-programmacode direct in te voeren of te wijzigen tijdens het lesgeven in programma's. Door een programmadeel met de muis te selecteren, kan het als lus voor herhaalde bewerking worden gedefinieerd of als subprogramma worden verwisseld. Met behulp van functiegericht meten kunnen geselecteerde functioneel relevante testafmetingen worden bepaald.

 
Meten met CAD-gegevens

Eenvoudige bediening met CAD-Online®

Een ander voordeel van de in WinWerth® geïntegreerde CAD-module is dat de CAD-informatie kan worden gebruikt voor het positioneren van de coördinatenmeetmachine. Werth was waarschijnlijk de eerste fabrikant van coördinaten meetmachines, die deze technologie al in het midden van de negentiger jaren introduceerde onder de term CAD-Online®. De volledige meetvolgorde kan worden gecontroleerd door de geometrische kenmerken op het CAD-model te selecteren. De meetmachine beweegt automatisch naar de gegenereerde meetposities en meet met de geselecteerde sensoren.
Zo kunnen bijvoorbeeld meetpunten automatisch als puntenwolken met tasters worden vastgelegd of kunnen met de Werth 3D patch of confocale sensoren grotere oppervlakken worden gemeten door de afzonderlijke metingen automatisch in hoge resolutie naast elkaar te plaatsen. Technologieparameters zoals de belichtingsinstelling voor de beeldverwerkingssensor kunnen worden aangepast door rechtstreekse bediening van het meetapparaat, rekening houdend met de wisselwerking tussen belichting, meetobject en beeldverwerkingssysteem. Botsingen worden vermeden door de bewegingsreeksen automatisch aan te passen op basis van de geometrie van het werkstuk en het toestel of de sensor.

Meten met CAD-gegevens - Eenvoudige bediening met CAD-Online®
Tijdbesparend programmeren met CAD-Offline®

Tijdbesparend programmeren met CAD-Offline®

De meetsoftware WinWerth® kan ook zonder het meetapparaat op een CAD-Offline® werkstation worden gebruikt. Werth was ook een pionier op dit gebied en leverde al in het begin van de jaren negentig oplossingen aan klanten. Hier worden de inspectieprogramma's alleen op het CAD-model gemaakt en getest. De apparaatsimulatie voor offline programmeren wordt uitgevoerd op het 3D CAD-model van een werkstuk. De botsingsanalyse vindt op de achtergrond plaats. Met CAD-Offline® wordt kostbare machinetijd bespaard. De testplannen zijn reeds voltooid wanneer het eerste werkstuk of meetobject wordt vervaardigd. Het meten van object-gerelateerde invloedsfactoren kan dan in één enkele stap in een test run worden herwerkt. Online en offline werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een consistent bedieningsconcept uit één bron en de "juistheid" van de meetresultaten is gewaarborgd. Dit is niet het geval met programmeerwerkstations die onafhankelijk zijn van de fabrikant van de meetapparatuur.

PMI informatie maakt het werk gemakkelijker

Veel CAD-systemen bieden nu de mogelijkheid om PMI-gegevens (Product and Manufacturing Information) te integreren. Naast de geometriebeschrijving van de CAD-elementen, bevatten de resulterende CAD-gegevenssets ook de door de ontwerper opgegeven afmetingen. Wanneer de geometrische eigenschappen zijn geselecteerd, verdeelt de meetsoftware WinWerth® meetpunten of scansporen over alle geometrie-elementen die moeten worden gekoppeld om de oplossing te vinden, en wordt de meetreeks ten minste gedeeltelijk automatisch gecreëerd. Helaas is deze oplossing nog steeds niet erg wijdverbreid als gevolg van de hogere eisen bij het maken van het CAD-model.

Indien de volledige meetreeks volledig automatisch moet worden gegenereerd, moeten alle nodige parameters in de PMI-gegevens worden opgeslagen of automatisch door de meetsoftware worden bepaald. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de complete meetreeksen voor het meten van metalen gereedschappen met nauwe toleranties voor de productie van bijvoorbeeld spuitgietmatrijzen voor contactlenzen volledig automatisch worden gegenereerd in WinWerth®. De meting wordt uitgevoerd met een multi-sensor coördinatenmeetmachine die gebruik maakt van een combinatie van optische afstandssensoren met beeldverwerking en met behulp van een automatische draai-/zwenkas voor het werkstuk.

PMI informatie maakt het werk gemakkelijker
 
Werth beeldverwerking - Perfecte beeldevaluatie voor optiek en computertomografie
Werth beeldverwerking

Perfecte beeldevaluatie voor optiek en computertomografie

De beeldverwerkingsalgoritmen die worden gebruikt om de beeldinhoud te evalueren en de meetpunten te bepalen, hebben ook een aanzienlijke invloed op de kwaliteit van de meetresultaten van beeldverwerkingssensoren of de evaluatie van doorsneden tijdens tomografie. Vandaag wordt de evaluatie hoofdzakelijk gerealiseerd door PC-hardware en -software. In een eerste bewerkingsstap kan het beeld worden verbeterd met beeldfilters (optimaliseren van contrast, gladstrijken van oppervlakteverstoringen).

Contourbeeldverwerking voor betrouwbare meting

Bij contourbeeldverwerking wordt het beeld bekeken als een tweedimensionaal geheel binnen een evaluatievenster. Uit dit beeld worden contouren geëxtraheerd met behulp van geschikte wiskundige algoritmen (operatoren). Elk beeldpunt van een contour komt overeen met een meetpunt. De meetpunten zijn aan elkaar geregen als een parelsnoer. Dit maakt het mogelijk om storende contouren, veroorzaakt door oppervlaktestructuren, uitbreeksels en vuil, tijdens de meting te detecteren en uit te filteren (contourfilter) zonder de vorm van de contouren te veranderen. Voor praktisch gebruik is het van belang dat binnen één vangbereik meerdere contouren kunnen worden onderscheiden. In een volgende stap interpoleren moderne systemen de coördinaten van de meetpunten binnen het pixelraster en maken zo een hogere nauwkeurigheid mogelijk.

Contourbeeldverwerking voor betrouwbare meting
Raster scanning: resolutie onafhankelijk van het meetbereik

Raster scanning: resolutie onafhankelijk van het meetbereik

Contouren die groter zijn dan het gezichtsveld van de respectieve lens kunnen als één geheel worden vastgelegd door automatisch contourvolgen in combinatie met de CNC-assen van de coördinatenmeetmachine (contourscannen). Deze scanmethode is zeer geschikt voor het controleren van enkele relatief grote contouren, b.v. op stansgereedschap.

Een andere methode voor het vastleggen van grotere gebieden van het werkstuk is "rasterscannen HD". Hier legt de beeldverwerkingssensor met hoge frequentie beelden van het werkstuk vast tijdens de beweging. Deze worden geresampled en gesuperponeerd om een totaalbeeld te vormen met maximaal 4000 megapixels (vanaf 2021). Bij de evaluatie "in beeld" kunnen dan bijvoorbeeld 100 boringen worden gemeten in 3 s. Door zelfs grote oppervlakken te meten met een hoge vergroting en het gemiddelde te nemen over verschillende beelden, waardoor de signaal/ruisverhouding verbetert, wordt ook de nauwkeurigheid vergroot. De methode kan worden aangepast aan de eisen van de meettaak.

Volumedeeltsensor

Met 2D-contourbeeldverwerking en de bijbehorende beeldverwerkingsfilters kunnen ook metingen worden verricht in willekeurige delen van het CT-volume of de puntenwolk. Dit maakt het onder andere bijzonder gemakkelijk om werkstukken van verschillende materialen te meten.

Volumedeeltsensor
 
Speciale meetmethoden voor computertomografie - Vergroting van de resolutie en vergroting van het meetbereik door rastering
Speciale meetmethoden voor computertomografie

Vergroting van de resolutie en vergroting van het meetbereik door rastering

Bij rastertomografie worden verschillende doorsneden van het gemeten object na elkaar vastgelegd en worden de bijbehorende beeldstapels opgeslagen. Er kan worden gescand langs de rotatie-as (X-scannen), loodrecht op de rotatie-as (Y-scannen) en in beide richtingen (XY-scannen). Tijdens de evaluatie wordt de overeenkomstige pixel- of voxelinformatie voor het gehele object samengevoegd. Dit gebeurt zonder stikken, waarbij alleen de zeer nauwkeurige coördinatenassen worden gebruikt. Door een kleiner werkstuk in een hogere vergroting met meerdere rasterstappen op te nemen, wordt de resolutie verhoogd; door een groot werkstuk in meerdere secties op te nemen, wordt het meetbereik vergroot.

Hoge-resolutie tomografie van excentrische doorsneden en metrologische koppeling met Multi-ROI-CT

Bij excentrische tomografie kan het werkstuk overal op de draaitafel worden geplaatst (octrooi). Dit elimineert de noodzaak van kostbaar en tijdrovend uitlijnen van het werkstuk en verhoogt het gebruiksgemak. Met behulp van sectietomografie of ROI-tomografie (ROI: Region of Interest) worden deelgebieden van het te meten object met hoge resolutie gemeten, zonder dat het gehele te meten object moet worden vastgelegd, b.v. met rastertomografie, op een volledig hoge-resolutie- en dus tijd- en geheugenintensieve wijze. Multi-ROI tomografie biedt een combinatie van de voordelen van excentrische en doorsnede tomografie. Verschillende subgebieden die hoog moeten worden opgelost kunnen ook worden geselecteerd op willekeurige posities in het te meten object.

Hoge-resolutie tomografie van excentrische doorsneden en metrologische koppeling met Multi-ROI-CT
Het meten van multi-materiaal werkstukken met twee-spectra tomografie

Het meten van multi-materiaal werkstukken met twee-spectra tomografie

Bij röntgentomografie-metingen van metaal-kunststof componenten, zoals geassembleerde connectoren, veroorzaken de metalen pinnen vaak artefacten ten gevolge van bundelverharding en verstrooide straling, die de metingen aan de kunststof behuizing bemoeilijken. Bij twee-spectra tomografie combineert de meetsoftware twee CT-metingen bij verschillende kathodespanningen tot één volume. De stralingsspectra zijn afgestemd op de twee materialen.

Verkorting van de meettijd door continue rotatie van de apparaatas met OnTheFly-CT

Bij tomografie in de conventionele start-stopmethode wordt de draaibeweging onderbroken voor de opname van elk transmissiebeeld, zodat er geen bewegingsonscherpte optreedt tijdens de belichting. OnTheFly tomografie maakt het mogelijk om dode tijd te besparen voor het positioneren van het werkstuk door continu te roteren. Met deze methode kan enerzijds de meettijd sterk worden verkort bij gelijkblijvende gegevenskwaliteit, en anderzijds de gegevenskwaliteit en dus de meetonzekerheid worden verbeterd bij gelijkblijvende meettijd.

Verkorting van de meettijd door continue rotatie van de apparaatas met OnTheFly-CT
Toenemende automatisering

Automatisch meten van werkstukken

Ongeacht het type programmering kan de meetreeks automatisch of halfautomatisch (op handbediende toestellen) door het meetapparaat worden uitgevoerd. Dit betekent dat het apparaat ook kan worden gebruikt door gebruikers die het inspectieproces niet tot in detail kennen. De bediening is beperkt tot het plaatsen van de onderdelen, het bepalen van hun positie door meting van een coördinatenstelsel op het werkstuk (pre-run) en het starten van het programma. De pre-run kan worden geautomatiseerd of zelfs achterwege worden gelaten door gebruik te maken van fixtures. Dergelijke opspanningen kunnen ook meerdere werkstukken tegelijk bevatten (pallets). Dit verkort de insteltijden. De software WinWerth® herhaalt vervolgens automatisch de meetvolgorde op de verschillende locaties op de pallet.

Geïntegreerd in het productieproces

Voor gebruikers die niet getraind zijn in de bediening van meetapparatuur, biedt WinWerth® de mogelijkheid om eenvoudig het onderdeelnummer te selecteren en daarmee een automatische programmacyclus te starten. Dit kan ook worden gedaan door een barcode op de productieorder te scannen. Automatische foutafhandeling helpt, bijvoorbeeld, als de onderdelen niet correct zijn geplaatst.

Als alternatief kan een werkstukwisselsysteem worden geïntegreerd in de behuizing van de TomoScope® coördinaten meetmachines zonder verdere voorzorgsmaatregelen voor stralingsbescherming. Met meerdere volgeladen pallets zijn 's nachts en in het weekend metingen mogelijk.

Automatisch laden door invoerapparaten kan ook worden geïntegreerd. Daartoe kunnen de meetprogramma's op afstand worden voorbereid op offline werkstations. De werkstukken worden via een luchtsluis in de veiligheidszone van de robot ingevoerd. Voor werkstukken zoals kleppenblokken, behuizingen en gietstukken worden de geometrische eigenschappen bijna elke halve minuut bepaald, een nominale/werkelijke vergelijking met de meetpuntenwolk van een masteronderdeel wordt uitgevoerd en de werkstukken worden gecontroleerd op defecten, zoals bramen. De meetresultaten kunnen worden bepaald met behulp van parallel werkende evaluatiecomputers en gecombineerd in een gemeenschappelijk protocol, ook met de meetresultaten van onderling gekoppelde multi-sensorinrichtingen.

Geïntegreerd in het productieproces
Gerichte toegang tot meetresultaten in productie met WinWerth® Scout

Gerichte toegang tot meetresultaten in productie met WinWerth® Scout

De gebruikersinterface WinWerth® Scout biedt snel en eenvoudig toegang tot alle meetprocessen in het bedrijf. Meetopdrachten die nog in behandeling zijn, worden vermeld. Naast het identificatienummer van de taak wordt de huidige status getoond, zoals "taak gestart", "tomografie", "tactiele meting" of "evaluatie". Voltooide opdrachten worden automatisch naar een andere lijst verplaatst en krijgen een kleurcode volgens hun status: groen voor "binnen tolerantie", geel voor "interventiegrens" en rood voor "buiten tolerantie".

Als er meerdere werkstukken tegelijk worden gemeten, worden er een of meer werkstukgroepen gemaakt. Als u op een meettaak in de lijst van voltooide metingen klikt, wordt een ander venster geopend met een lijst van alle gemeten werkstukgroepen of werkstukken waarvan de status ook met kleur is gecodeerd.

Door te klikken op de groep of het werkstuk in de lijstweergave wordt de WinWerth® 3D viewer geopend. Bij werkstukgroepen verschijnt een overzichtsweergave van de werkstukelementen. De werkstukelementen worden weergegeven als bollen waarvan de kleur de status van de werkstukken weergeeft. Door met de rechter muisknop te klikken op het gewenste werkstukelement wordt een keuzelijst geopend met de resultaatweergaven voor het betreffende werkstuk.

 
Doelstelling/werkelijke vergelijking

Afwijkingen van het werkstuk ten opzichte van de nominale toestand worden kleurgecodeerd weergegeven

Om de afwijking van de werkstukgeometrie ten opzichte van de nominale waarden te illustreren, is een vergelijking met de CAD-gegevens met een kleurgecodeerde weergave van de afwijkingen in WinWerth® geschikt. Deze procedure is absoluut noodzakelijk voor de inspectie van vrije-vorm oppervlakken. Om te meten worden de interessante gebieden op het object gescand of vastgelegd als een puntenwolk. Vervolgens vergelijkt WinWerth® de gemeten waarden met het CAD-model. Het resultaat wordt telkens gedocumenteerd door een vector- of kleurgecodeerde weergave van de afwijkingen ten opzichte van het CAD-model. Deze evaluatie kan worden uitgevoerd als onderdeel van het meetproces op het toestel of in offline modus op een afzonderlijk evaluatiestation. De kleuren van de meetpunten illustreren de afwijking tussen doel en werkelijkheid. Om de onderdeeltoleranties in de weergave op te nemen, wordt een onderverdeling in vier basisklassen gemaakt:

  • positief binnen tolerantie
  • negatief binnen tolerantie
  • positief buiten tolerantie
  • negatief buiten tolerantie

De mate van afwijking wordt met een kleurcode aangegeven. Als alternatief kan de gebruiker de kleurcodering naar eigen wens configureren.

Doelstelling/werkelijke vergelijking - Afwijkingen van het werkstuk ten opzichte van de nominale toestand worden kleurgecodeerd weergegeven
Alle opties staan open bij de keuze van het referentiesysteem

Alle opties staan open bij de keuze van het referentiesysteem

Afhankelijk van de taak wordt de berekening of weergave van de meetresultaten uitgevoerd in een vooraf gemeten referentiecoördinatensysteem (b.v. voertuigcoördinaten in de autotechniek), of in een coördinatensysteem dat is gegenereerd door een optimale aanpassing van geselecteerde oppervlakten ten opzichte van het CAD-model.

De twee aanpassingsstrategieën WinWerth® BestFit en ToleranceFit® kunnen goed worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van een 2D-doorsnede. In het eerste geval wordt de positie van de gemeten punten geoptimaliseerd door de afstanden tot de nominale punten te minimaliseren. Aangezien bij de aanpassing geen rekening wordt gehouden met toleranties van verschillende objectgebieden, kunnen overschrijdingen van de tolerantie worden ontdekt, hoewel de tolerantie zou kunnen worden gehandhaafd door het coördinatensysteem te verschuiven. Deze methode is derhalve slechts in beperkte mate geschikt voor kwaliteitscontrole.

Het optimalisatiecriterium op WinWerth® ToleranceFit® bestaat erin de afstand tussen het meetpunt en de tolerantiegrens zo groot mogelijk te houden of, indien het meetpunt buiten de tolerantiegrens ligt, de tolerantieoverschrijding zo klein mogelijk te houden. Objecten die volgens de BestFit -methode als defect zijn gedetecteerd (rode gebieden aanwezig), maar die in werkelijkheid niet defect zijn, kunnen volgens de ToleranceFit® -methode als functioneel worden geclassificeerd. De omtrek wordt gecontroleerd zoals met een meter.

De meetresultaten worden teruggekoppeld naar de productie

Om de gemeten of berekende afwijkingen in het fabricageproces op te nemen, kunnen de standaardgegevens worden gewijzigd met WinWerth® FormCorrect . Daartoe worden de afwijkingen tussen het oorspronkelijke CAD-model en de meetgegevens van een proefstuk bepaald en op het model gespiegeld. Hieruit genereert de meetsoftware een gecorrigeerd CAD-model waarmee systematische fabricageafwijkingen van het kunststofspuitgietproces en het 3D-printen kunnen worden gecompenseerd. Voor correcties met hoge resolutie en ook voor de wijziging van inwendige oppervlakken wordt het gebruik van coördinatenmeetmachines met röntgencomputertomografie aanbevolen. Een soortgelijke procedure is mogelijk met de 2D-BestFit software. Gereedschapscorrectie kan zowel worden gebruikt bij het inlopen van nieuw snijgereedschap (profielslijpen, vormfrezen) als tijdens draaderosie om positioneringsafwijkingen te corrigeren.

De meetresultaten worden teruggekoppeld naar de productie
Automatische braamdetectie

Automatische braamdetectie

Een bijzondere competentie van Werth is de automatische detectie en meting van bramen of spanen tijdens het meetproces. Het resultaat is een kleurgecodeerde weergave van de afwijking van de stiftfrees en de maximale stiftfreeslengte. De afwijkingsweergave toont naar keuze alleen de punten waar de stiftfreeslengte de tolerantiegrenzen overschrijdt. De braamlengte langs de gehele braam kan ook numeriek worden weergegeven via analysemarkers. Bijvoorbeeld, elke 0,5 mm wordt een vlag gezet die de maximale lokale braamlengte bevat.

 
Puntwolken evalueren

Eenvoudig evalueren van puntenwolken van optische sensoren of computertomografie

Als er geen CAD-gegevens beschikbaar zijn, kan de operator de meetpunten interactief selecteren. In WinWerth® is zowel directe selectie met de muis als automatische decompositie in regelgeometrie-elementen mogelijk. Daartoe worden, uitgaande van een beginpunt, automatisch meer punten rondom toegevoegd totdat de vormafwijking van het geselecteerde element (b.v. cilinder) merkbaar toeneemt. Dit geeft aan dat de grenzen van het element zijn bereikt en het proces is voltooid.

Het is doeltreffender om de meetvolgorde te bepalen met behulp van 3D CAD-gegevens. Door eenvoudig CAD-elementen te selecteren, worden de nodige meetpunten automatisch geselecteerd. Uitgaande van de selectie van CAD-patches, worden alle meetpunten van het gemeten object geselecteerd die geometrisch aan deze patch kunnen worden toegewezen, rekening houdend met vooraf gedefinieerde randafstanden. Dit resulteert in een volledige overname van de vorm van het corresponderende element met het maximum aantal punten.

In de praktijk is het gebruikelijk om tekeningafmetingen te definiëren in 2D aanzichten en doorsneden. Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij de evaluatie van tomografisch gegenereerde meetgegevens. Daartoe kunnen vlakken worden gedefinieerd in het coördinatensysteem van het werkstuk en worden doorsneden met zowel de nominale CAD-gegevens als de actuele puntenwolk. WinWerth® extraheert automatisch contouren die de nominale gegevens en de actuele contouren vertegenwoordigen. Dezelfde softwarefuncties die beschikbaar zijn voor de evaluatie van contouren die met beeldverwerking of een taster zijn gescand, worden gebruikt voor de evaluatie van de 2D-afmetingen in snijcontouren die op deze wijze zijn gemaakt.

Puntwolken evalueren - Eenvoudig evalueren van puntenwolken van optische sensoren of computertomografie
 
Evalueer volumegegevens - Controle van de materiaalstructuur en analyse van samengestelde assemblages
Evalueer volumegegevens

Controle van de materiaalstructuur en analyse van samengestelde assemblages

In WinWerth® is ook een selectie van software-instrumenten voor materiaalanalyse op de volumegegevens beschikbaar. De weergave van de volumegegevens is geïntegreerd in de 3D-module van de meetsoftware WinWerth®. Het volume wordt gevisualiseerd in de vorm van grijze waarden die de dichtheid van het materiaal weergeven. In het algemeen wordt het volume helderder weergegeven naarmate de dichtheid toeneemt. Drie verschillende weergaven kunnen parallel worden gebruikt en afzonderlijk worden in- of uitgefaded. Het is mogelijk om het gehele volume weer te geven, d.w.z. alle voxels met hun respectieve grijswaarde. In de "ISO-oppervlak"-weergave worden alleen voxels met de geselecteerde grijswaarde weergegeven. 2D doorsneden kunnen ook getoond worden na het selecteren van het doorsnedevlak. Alle varianten worden draaibaar in drie dimensies weergegeven en kunnen dus van alle kanten worden geanalyseerd. CAD-model, voxelvolume en meetpuntenwolk worden gesuperponeerd weergegeven in hetzelfde coördinatenstelsel. Zij kunnen door kleur- en transparantie-instellingen aangenaam worden gevisualiseerd en gebruikt om de gegevens te evalueren. Het gehele werkstuk kan virtueel in kaart worden gebracht en vlak voor vlak worden geïnspecteerd.

Speciale software-instrumenten worden gebruikt om automatisch holten of insluitingen in het gemeten voorwerp te identificeren. Deze kunnen worden opgespoord, ingedeeld naar grootte en geteld volgens hun klasse-indeling. Op deze manier kan een volledig automatische evaluatie met tolerantie worden uitgevoerd. De geïdentificeerde fouten kunnen ook grafisch worden weergegeven met een kleurcode naar gelang van hun grootte. Soortgelijke software bestaat ook voor het opsporen van scheuren, bijvoorbeeld. Onregelmatigheden in het materiaal, veroorzaakt door vezels, kunnen ook visueel worden geïnspecteerd. Met dezelfde software kunnen ook samengestelde assemblages worden geanalyseerd.

Neem contact op met
Selecteer een ander land of regio om inhoud in uw taal te zien.